Awas > O nas > Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. INFORMACJE O ADMINISTRATORZE

1. Administratorem danych osobowych otrzymanych przy nawiązaniu umowy/przedstawieniu oferty handlowej jest firma AWAS-Systemy Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000086072, NIP 9521878773 Regon 01619165400000.

2. Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, jak i za pomocą maila, a także telefonicznie w następujący sposób:
Adres: ul. Kazimierza Szpotańskiego 10, 04-760 Warszawa
Tel.: (22) 615 51 13
e-mail: awas@awas.pl

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej jako ‘RODO’), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą Administrator poniżej przedstawia informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

2. CEL, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZAIA ORAZ CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe uzyskane wykorzystywane są:
W celu zawarcia i wykonania stosunku umownego, tj. w celu wykonania umowy sprzedaży produktów oraz dostarczenia Klientom, świadczenia usług, w tym zapewnienia poprawnej jakości usługi – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu, jak też przez czas przedawnienia roszczeń – art. 6 ust. 1 b RODO;

W celu wykonania ciążących obowiązków prawnych, np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami – przez czas wykonywania obowiązków i czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentów – art. 6 ust. 1 lit. C RODO;
W celu ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy – przez czas w jakim przedawniają się roszczenia wynikające z umowy – art. 6 ust. 1 lit b RODO;
W prawnie uzasadnionym interesie jakim jest reklamowanie naszych usług/produktów, tj. przedstawienia naszej oferty świadczenia usług/produktów, jeżeli z nami się skontaktujesz w tym celu – art. 6 ust. 1 lit f RODO – przez czas trwania biznesowych potrzeb Administratora;

W prawnie uzasadnionym interesie jakim jest utrzymywanie dobrych relacji biznesowych i w ramach współpracy zawodowej – art. 6 ust. 1 lit f RODO – przez czas trwania biznesowych potrzeb Administratora.

3. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator w celu realizacji umowy potrzebuje uzyskać następujące dane osobowe: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, NIP, PESEL, serię i nurem dowodu osobistego) dane adresowe (adres e-mail, ulica, miejsce zamieszkania, kod pocztowy). Brak podania tych danych uniemożliwia wykonanie zamówienia.

Administrator może dodatkowo poprosić o podanie danych opcjonalnych (np. numer kontaktowy), które to dane nie mają wpływu na zawarcie umowy, jednakże ułatwiają kontakt z Klientem, a tym samym wpływają na sprawną realizację zamówienia.
Podczas wykonywania umowy możemy poprosić o podanie innych, dodatkowych danych (dokumentów zawierających dane), w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowę, które nie były konieczne podczas zawierania umowy, lecz konieczność ich pozyskania powstała na późniejszym etapie realizacji umowy.
W przypadku, gdy stroną zawartej z nami umowy jest osoba prawna, wówczas w celu i podczas realizacji tej umowy będziemy przetwarzać dane osobowe przedstawicieli/pracowników i współpracowników tych osób prawnych, które zostały określone jako osoby do kontaktu, w tym: imię, nazwisko, adres mailowy, telefon.
Dane przetwarzane są zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa oraz warunkami uzgodnionymi umownie.

4.PRZEKAZYWANIE DANYCH INNYM PODMIOTOM (ODBIORCY DANYCH)

Przez odbiorcę danych rozumie się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu Administrator ujawnia Twoje dane osobowe.

Państwa dane przekazujemy:

1. Podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, uczestniczącym w wykonaniu czynności Administratora, tj. w procesie obsługi Klienta (np. podwykonawcom, dostawcom);

2. Podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne i udostępniające nam narzędzia teleinformatyczne;

3. Podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze/pomoc prawna, usługi audytu.
W przypadku udostępnienia danych podmiotom trzecim, Administrator wymaga od nich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji, oraz wykorzystywania danych jedynie do zapewnienia danej usługi lub produktu.

5. UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1. Administrator danych zapewnia następujące uprawnienia, w wykonaniu których można złożyć wniosek o:

Sprostowanie (poprawienie) danych, które są nieprawidłowe, w szczególności dlatego, że zostały zebrane z błędami, lub dlatego, że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących danych;
Usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszych serwisach internetowych. Z powyższego prawa możesz skorzystać jedynie wtedy gdy:

  • Twoje dane nie są już niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane, w szczególności jeśli upłynął okres przez jaki Administrator planował lub był obowiązany przetwarzać dane osobowe;
  • Cofnąłeś zgodę, na której opierało się prawo do przetwarzania danych osobowych, o ile Administrator nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania;
  • Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

Administrator może odmówić uwzględnienia wniosku o usunięcie danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązywania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania tych danych na mocy prawa Unii lub prawa krajowego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych – stosownie do złożonego wniosku) gdy:

  • Kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia przetwarzania danych (ich wykorzystywania);
  • Administrator nie potrzebuje danych, lecz są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń.
  • Dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię tych danych ) w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest bezpłatna. Za wszelkie kolejne o które się zwrócisz do Administratora, może on pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikających z kosztów administracyjnych (koszt opłat pocztowych, ksero, itp.);
    Przeniesienie danych do innego administratora danych. W związku z tym masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, oraz masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi;

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych gdy odbywa się to na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Administrator nie może już przetwarzać danych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą;
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie opierało się na wyrażonej przez Ciebie zgodzie). Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
Z praw wskazanych w ust. 1 można skorzystać składając wniosek w siedzibie Administratora lub dzwoniąc pod numer podany w pkt 1 (informacje o Administratorze) . Administrator może poprosić o dodatkowe informacje pozwalające uwierzytelnić osobę wykonującą przedmiotowe uprawnienia. Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do złożenia wniosku, możemy poprosić o dodatkowe informacje pozwalające Ciebie uwierzytelnić.
Jeżeli wykorzystanie przez Administratora otrzymanych danych nie jest konieczne do wykonywania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu Administratora, może prosić o wyrażenie zgody na określony sposób przetwarzania danych . Udzieloną zgodę można w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem tej zgody).
Osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa.

6. SPOSÓB PRZETWARZANIA

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora elektronicznie i ręcznie.