AWAS > About us > Job offers > KLAUZULE RODO > Klauzula Informacyjna dla kandydatów do pracy

Klauzula Informacyjna dla kandydatów do pracy

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej jako ‘RODO’), informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie AWAS-Systemy Sp. z o.o.

2) Twoje dane osobowe przetwarzane będą aby: ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisko na które aplikujesz, ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne na stanowisku, na które aplikujesz oraz by wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.
3) Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

a)  Przepis prawa (art. 221 § 1 kp) i przetwarzanie jest potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
b)  Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż wskazane w pkt. a
c)  Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności, gdyż jest to nam potrzebne by ocenić czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

4) Twoje dane będziemy przechowywać do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko na które aplikujesz.
5) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.

6) Przysługują Tobie następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Dane kontaktowe Administratora:
Adres: ul. Kazimierza Szpotańskiego 10, 04-760 Warszawa Tel.: (22) 615 51 13
e-mail: