AWAS Biomyjnia

Podczyszczanie ścieków z myjni pojazdów mechanicznych
w tym wielkogabarytowych oraz ciężkiego sprzętu.

 • Osadnik wstępny typu AWAS – S MYJ
 • Trójkomorowy układ oczyszczający ścieki technologiczne z myjni typu AWAS-Biomyjnia.

IMG_4285 IMG_4291

 

 • Spływające kanałami odwodnieniowymi ścieki ze stanowisk mycia trafią do osadnika piasku AWAS – S MYJ. Zawiesina łatwo opadająca sedymentuje na dno zbiornika, natomiast substancje lekkie odpływają do dalszego oczyszczania w układzie AWAS Biomyjnia. Jako osadnik wstępny stosowane są żelbetowe zbiorniki typu AWAS –S, o pojemności uzależnionej od wielkości myjni, typu mytych pojazdów. W celu zwiększenia skuteczności zatrzymywania zanieczyszczeń w osadniku montowane są grodzie oraz wkład cyrkulacyjny, usprawniający proces wydzielania zanieczyszczeń stałych. Dodatkowo w zbiorniku może być zastosowana pompa do odprowadzania wydzielanych piasków i szlamów mineralnych.
 • Po wstępnym podczyszczeniu w osadniku, ścieki trafiają do trójkomorowego układu oczyszczającego ścieki technologiczne typu AWAS Biomyjnia. Układ zbudowany jest na prostopadłościennym monolitycznym, prefabrykowanym, żelbetonowym zbiorniku typu AWAS –S. AWAS Biomyjnia występuje w kilku wersjach, w zależności od rodzaju systemu II stopnia oczyszczania oraz ilości dopływających ścieków. 

  Opis układu AWAS-Biomyjnia:
  W komorze I (sedymentacyjno-separującej) zatrzymywane są zanieczyszczenia mechaniczne, które nie zostały zatrzymane w osadniku. W komorze zamontowany jest wysokosprawny bezfiltrowy wkład separatora koalescencyjnego typu AWAS-H 1900. Jego zadaniem będzie zatrzymanie, oddzielenie i separacja substancji ropopochodnych z przepływających przez komorę ścieków. Pozbawione zawiesin łatwo opadających oraz związków ropopochodnych ścieki przepływają do komory doczyszczania. 

  W komorze II (wydzielania) zachodzi proces wyłapywania zawiesin (a w szczególności zawiesin drobnych) oraz wstępna eliminacja substancji używanych do mycia pojazdów (środków myjących, wosków itp.). Dzięki układowi napowietrzania, następuje wypienianie środków myjących oraz flotacja zawiesin trudno opadających. Wyflotowane zanieczyszczenia okresowo zbierane są przez lej przelewowy i odprowadzane do zasobnika zanieczyszczeń, a następnie do kanalizacji. Podczyszczona woda trafia do komory III układu Biomyjnia. 

  Komora III podzielona jest matą filtracyjną na komorę ssawną oraz komorę doczyszczania. W komorze doczyszczania zamontowany jest system recyrkulacji ścieków do komory I Biomyjni (zapobiega to zagniwaniu ścieków w okresie przestoju myjni). Dodatkowo dla polepszenia paramentów użytkowych wody obiegowej komora jest okresowo poddawana intensywnemu napowietrzaniu. Z komory ssawnej wstępnie oczyszczona woda tłoczona jest pompą do układu II stopnia oczyszczania.Układ technologiczny Biomyjni sterowany jest w określonych cyklach.