AWAS RC

Podczyszczanie ścieków z myjni samochodowych.

  • Zbiornik Sedymentacyjno - Separujący (ZSS),
  • Separator substancji ropopochodnych – zalecany separator bezfiltrowy typu: AWAS H – 1900,
  • Zbiornik reakcyjny (ZR),
  • Zbiornik doczyszczania (ZD).
  • Ścieki z układu kanalizacyjnego myjni spływają do zbiornika Sedymentacyjno- Separującego (ZSS). Wpływające do zbiornika ścieki dzięki specjalnie ukierunkowanemu dopływowi wprowadzane są w ruch wirowy, co powoduje, że ciężkie osady kierowane są odśrodkowo ku zewnętrznej ścianie (ZSS) a następnie sedymentują, osadzając się na jego dnie. Ciecze lekkie unoszą się ku górze i flotują na powierzchni oczyszczanych w zbiorniku ścieków, a następnie odpłyną do zbiornika separatora. Pojemność zbiornika uzależniona jest od ilości stanowisk myjni, technologii mycia oraz ilości i wielkości mytych pojazdów. Po zbiorniku sedymentacyjnym podczyszczone ścieki odpłyną grawitacyjne do następnego elementu układu.
  • Separator to urządzenie, którego zadaniem jest oddzielenie i zatrzymanie substancji ropopochodnych z dopływających do układu ścieków. W tego typu układach przy dopływie ścieków ze znaczną zawartością zawiesin drobnych, stosowany jest separator koalescencyjny bezfiltrowy, typu AWAS H-1900 (separator posiada dodatkowy zintegrowany osadnik). Dzięki zastosowanej konstrukcji wkładu separatora, wyeliminowaniem mat filtracyjnych (filtrów), urządzenia tego typu, są tańsze w eksploatacji, charakteryzują się również znakomitymi parametrami oczyszczania oraz brakiem elementów wymiennych. Nie wymagają czyszczenia mat filtracyjnych (proces szczególne uciążliwy na myjniach) oraz ich wymiany po zużyciu się.  Po separatorze podczyszczone ścieki odpłyną grawitacyjne do następnego elementu układu.
  • Zbiornik reakcyjny (ZR) zabudowany jest na zbiorniku typu AWAS-S. W zbiorniku tym zachodzi wydzielanie zawiesin drobnych oraz wstępna eliminacja substancji, używanych przy myciu samochodów (środków myjących, wosków itp.). Zbiornik ten zaopatrzony jest w układ napowietrzający, który eliminuje rozwój bakterii gnilnych w obiegu, dodatkowo następuje wypienienie środków myjących. Podczyszczone w zbiorniku ścieki trafią do zbiornika doczyszczania.
  • Zbiornik doczyszczania (ZD) zabudowany jest na zbiorniku typ AWAS-S. W zbiorniku zamontowane są: rurociągi podające wodę obiegową do układu II stopnia oczyszczania, detektory pomiarowe oraz układ recyrkulacyjny (opcjonalnie). Podczyszczona woda technologiczna podawana jest do dalszego oczyszczania lub też wykorzystana do mycia elementów jezdnych pojazdu.