AWAS > Technologie > Technologia oczyszczania wód odciekowych z wysypisk

Technologia oczyszczania wód odciekowych z wysypisk

Składowisko odpadów jest źródłem wielu zanieczyszczeń. Odcieki ze składowanych materiałów i padające deszcze powodują powstawanie ścieków. Zawierają one bardzo duże ilości substancji organicznych inieorganicznych. Charakteryzują się wysokimi wskaźnikami ChZT, przewodnictwa elektrycznego, dużymi stężeniami soli metali ciężkich, azotu amonowego itp. Ze względu na ilość i rodzaj zanieczyszczeń odcieki z wysypisk nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji i kierowane do oczyszczalni. Konieczność dostosowania składowisk odpadów do wymagań ochrony środowiska zmusza ich użytkowników do nowych inwestycji, między innymi takich jak uszczelnienie składowisk, a co za tym idzie – zbierania i oczyszczania lub podczyszczania wypływających spod wysypisk odcieków.

Ścieki spływające systemem drenażowym z wysypiska (odcieki) zbierane są w zbiornikach retencyjnych, następnie odcieki kierowane są na instalacje oczyszczające. Odciek podczyszczony lub oczyszczony odprowadzany jest do odbiornika (np. kanalizacji, cieku wodnego, itp.).

Metody najczęściej stosowane oparte są na:

  • stabilizacji / neutralizacji odcieków,
  • koagulacji / flokulacji,
  • usuwaniu amoniaku,
  • usuwaniu ładunku organicznego (oczyszczalnia biologiczna),
  • filtracji,
  • ultrafiltracji,
  • odwróconej osmozie (R /O),
  • zagęszczaniu idehydratacji osadów.

AWAS oferuje technologię oczyszczania odcieków z wysypisk opartą o nowoczesne i skuteczne rozwiązania – wykorzystujemy różne procesy filtracyjne, w tym także procesy z wykorzystaniem specjalnych membran – ultra- i nanofiltrację oraz odwróconą osmozę.

Proces odwróconej osmozy przebiega na poziomie cząsteczek związków chemicznych i pozwala na usunięcie większości zanieczyszczeń. Wykorzystuje się tu własność specjalnych błon przepuszczalnych dla cząsteczek wody,
a nieprzepuszczalnych dla jonów soli i innych substancji zawartych w wodzie. Proces odbywa się pod ciśnieniem wymuszającym przenikanie cząsteczek wody przez błony (membrany) umieszczone w specjalnych modułach. W zależności od jakości odcieku i oczekiwanego stopnia oczyszczenia możliwe jest wykonanie instalacji wielostopniowych.

Odciek surowy podawany jest do zbiornika wstępnego, gdzie przy użyciu kwasu siarkowego ustala się wartość pH na 6,5. Następnie odciek poddawany jest filtracji na filtrze piaskowym i na filtrze świecowym. Filtr piaskowy posiada system automatycznego płukania. Po procesie filtracji odciek jest podawany na bloki membranowe. W wyniku procesu odwróconej osmozy otrzymuje się oczyszczony (podczyszczony) odciek – permeat i koncentrat. Koncentrat, zawierający zatężone zanieczyszczenia, jest zawracany na wysypisko. Otrzymany w wyniku odwróconej osmozy permeat może być poddawany bezpośrednio dalszemu oczyszczaniu na drugim stopniu odwróconej osmozy lub w inny sposób (np.: w oczyszczalni biologicznej).

W niektórych przypadkach zachodzi konieczność dokładniejszego oczyszczenia odcieku ze względu na rodzaj odbiornika oczyszczonych ścieków. W takiej sytuacji możliwe i konieczne jest zastosowanie dwu- lub trzystopniowej instalacji z odwrócona osmozą.

Etapy oczyszczania odcieku w instalacji dwustopniowej:

  • Stopień I – oczyszczanie surowego odcieku. Koncentrat po pierwszym stopniu odwróconej osmozy jest zawracany na wyspisko.
  • Stopień II – oczyszczanie permeatu uzyskanego w I stopniu. Uzyskany permeat po drugim stopniu odprowadzany jest do odbiornika. Koncentrat po drugim stopniu zawracany jest do odcieku surowego.

W drugim etapie oczyszczania odcieku metodą odwróconej osmozy wykorzystywane są moduły z membranami zwijanymi, pracujące pod ciśnieniem do 40 bar. W instalacji trzystopniowej proces jest wspomagany wysokociśnieniową odwróconą osmozą lub nanofiltracją. Do procesów wysokociśnieniowej odwróconej osmozy stosowane są moduły CD, pracujące przy ciśnieniach dochodzących do 140 bar.