AWAS > Technologie > Technologia uzdatniania wód obiegowych w myjniach taboru kolejowego

Technologia uzdatniania wód obiegowych w myjniach taboru kolejowego

Kształt nowoczesnych pociągów oraz powszechnie stosowane jasne kolory zewnętrznych powłok warunkują konieczność częstego czyszczenia. Z tego powodu koleje państwowe zmodernizują liczne stare urządzenia do mycia pociągów.
W zależności od etapu czyszczenia powstają ścieki o rożnym stopniu obciążenia. Oprócz tego, że wytwarzane są różne rodzaje ścieków, do mycia taboru kolejowego potrzebna jest różna jakość wody. Głównym celem stacji oczyszczania ścieków jest takie oczyszczenie wody spuszczanej do kanalizacji publicznej, aby zachodziła pewność, że żadna z wartości granicznych obowiązujących dla odprowadzanych ścieków nie zostanie przekroczona. Ponadto poprzez zastosowanie odpowiednich technik powinno się uzyskać możliwie jak największą ilość oczyszczonej wody, która może powrócić do myjni w postaci wody z odzysku.
W zależności od rodzaju czyszczonego pojazdu i zastosowanych w procesie czyszczenia środków chemicznych ścieki mogą wykazywać różny stopień obciążenia. Oprócz stosowanych środków czyszczących, które są albo kwaśne, neutralne albo zasadowe, ścieki zawierają z reguły również metale ciężkie. Oprócz tego w ściekach mogą się również znajdować zanieczyszczenia organiczne i oleje w postaci zemulgowanej.

Ścieki pochodzące z zewnętrznego mycia taboru kolejowego mogą zawierać wszystkie trzy rodzaje dyspersji. Aby usunąć ze ścieków dokładnie te substancje, które nie mogą się przedostać do kanalizacji, najwłaściwsze jest oczyszczanie chemiczne i fizyczne z zastosowaniem metody flokulacji i strącania.

W wyniku takiego oczyszczania ze ścieków usuwane są w pierwszej kolejności drobno rozproszone nie rozpuszczone substancje. Otrzymany filtrat jest z reguły klarowny i wykazuje w normalnym przypadku niewielkie stężenie składników organicznych (mierzone jako chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT) i nieorganicznych. Zawarte w wodzie pochodzącej z mycia pociągów wolne jony metali oraz również wniesiony przez środek czyszczący fosforan są również strącane poprzez nastawienie odpowiedniej wartości pH.
Aby opisane powyżej procesy koagulacji, neutralizacji, flokulacji i sedymentacji mogły przebiegać w sposób optymalny, konieczne jest odpowiednie zwymiarowanie części instalacji pod względem inżynierii procesowej. Należy przy tym zwrócić uwagę na dostateczne czasy przetrzymania, dozowanie optymalnych ilości chemicznych środków do czyszczenia oraz prawidłową technikę pomiarową i sterującą.

Odzyskana woda musi posiadać jakość, gwarantującą optymalne funkcjonowanie systemu myjącego, w szczególności dysz. Zawarte w wodzie cząstki fazy stałej i innego rodzaju zanieczyszczenia mogą powodować zapychanie i zarastanie osadem dysz.

Spływająca z pociągu woda jest przechwytywana za pomocą systemu rynnowego i transportowana do zbiornika w celu jej uzdatniania.